Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

19392537
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
2880
9272
12152
19332816
108918
228605
19392537

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

 

 1.หน้าปกและสารบัญ

 2.หลักการและเหตุผล

 3.1รายละเอียดยุทธศาสตร์,ส่วนที่ 4 การนำแผนงานสู่การปฏิบัติ

 3.2 ผ01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

 5.ประกาศเทศบาลตำบลบ้านข่า การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.63

 ผ.01 ยุทธ1การพัฒนาระบบสาธารณูประโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

 ผ.01 ยุทธ2การจัดการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต64

 ผ.01 ยุทธ3การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น64

 ผ.01 ยุทธ5การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว64

 ผ.01 ยุทธ7การบริหารจัดการและการสนับสนุน64

 ผ.02.2 ยุทธ1การพัฒนาระบบสาธารณูประโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

 ผ.03 บัญชีครุภัณ์