Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

17284855
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
31162
43929
118022
16942935
118022
1064547
17284855

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านข่า

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ - สกุล เบอร์โทร หมายเหตุ
1 บ้านข่า นายกลไกล คะปัญญา 093-5540654  
2 บ้านข่า นายพงษ์ศักดิ์  รักสวัสดิ์ 087-2160639  
3 บ้านขามเปี้ยใหญ่ นายไวพจน์  ประสงค์ดี 065-1064721  
4 บ้านขามเปี้ยน้อย นางสาวสุดารัตน์  ศรีโหร 082-8678361  
5 บ้านดอนมงคล นางสร้อย  คำเกษ 061-0496188  
6 บ้านดงหนองบัว นายวีระชัย  บุญหล้า 083-3363440  
7 บ้านนางหนองยาว นายพรชัย  จุลขันธ์ 091-6314997  
8 บ้านท่าโข่ง นายปราถนา  ไชยริบูรณ์ 081-4178345  
9 บ้านข่า นายอิทธิกร  คำใบ 084-4039938  
10 บ้านข่า นายนิกร  คำใบ 093-4549351 กำนัน
11 บ้านขามเปี้ยใหญ่ นายนิรันดร์  คำเกษ 062-4084638  
12 บ้านข่า นายสรรเพชญ  ขันทะชา 809-8822259  
13 บ้านขามเปี้ยน้อย นางวิลัย  พลเยี่ยม 086-1623979