Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

19391292
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
1635
9272
10907
19332816
107673
228605
19391292

 ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจรติในการบริหารงานและนโยบาย No Gift Policy ประจำปี งบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทย

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทย

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2566 ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทย

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2566

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2567

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับผลการคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

o21.1 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ.2567

o21.2 แนวทางปฏิบัติ dos_don't

o21.3 วารสารประชาสัมพันธ์ 

 

no gift policy page-0001

 

1งดรบของขวญ

งดรบของขวญ