Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

17280319
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
26626
43929
113486
16942935
113486
1064547
17280319

ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่

จำนวน/เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 - - - - - - -        
2 - - - - - - -        
3 - - - - - - -        
4 - - - - - - -        
5 - - - - - - -        
6 - - - - - - -        
7 - - - - - - -        
8 - - - - - - -        
9 - - - - - - -        
10 - - - - - - -        
11 - - - - - - -        
12 - - - - - - -        
13 - - - - - - -        
รวม 0 0 0 0 0 0 0        

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่

จำนวน/เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 - - - - - - -        
2 - - - - - - -        
3 - - - - - - -        
4 - - - - - - -        
5 - - - - - - -        
6 - - - - - - -        
7 - - - - - - -        
8 - - - - - - -        
9 - - - - - - -        
10 - - - - - - -        
11 - - - - - - -        
12 - - - - - - -        
13 - - - - - - -        
รวม 0 0 0 0 0 0 0        

 

ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่

จำนวน/เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 31 30 31 31 30 31 30        
2 31 30 31 31 30 31 30        
3 31 30 31 31 30 31 30        
4 31 30 31 31 30 31 30        
5 31 30 31 31 30 31 30        
6 31 30 31 31 30 31 30        
7 31 30 31 31 30 31 30        
8 31 30 31 31 30 31 30        
9 31 30 31 31 30 31 30        
10 31 30 31 31 30 31 30        
11 31 30 31 31 30 31 30        
12 31 30 31 31 30 31 30        
13 31 30 31 31 30 31 30        
รวม 403 390 403 403 390 403 390        

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภคและบริโภค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่

จำนวน/เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 - - - - - - -        
2 - - - - - - -        
3 - - - - - - -        
4 1 - - 1 - - -        
5 - - - - - - -        
6 - - 1 - - - -        
7 - - - - - - -        
8 - - - - - - -        
9 - - 2 - - - -        
10 1 - - - - - -        
11 - - - - - - 1        
12 - - - 1 - - -        
13 - - - - - 1 -        
รวม 2 0 3 2 0 1 1        

 

 

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่

จำนวน/เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 1 - - 1 - - -        
2 1 - - - - - -        
3 - 1 - - - - -        
4 - 1 - - - - -        
5 - - 1 1 - - -        
6 - - 1 - - 1 -        
7 1 - - - - - -        
8 - - 1 - - - -        
9 - 1 - - - - -        
10 1 - - - - - -        
11 - - - - - 2 -        
12 - - - - - - -        
13 1 - - - - - 1        
รวม 5 3 3 2 - 3 1        

 

 

ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลบ้านข่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมู่ที่

จำนวน/เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 - - - - - - -        
2 - - - - - - -        
3 - - - - - - -        
4 - - - - - - -        
5 - - - - - - -        
6 - - - - - - -        
7 - - - - - - -        
8 - - - - - - -        
9 - - - - - - -        
10 - - - - - - -        
11 - - - - - - -        
12 - - - - - - -        
13 - - - - - - -        
รวม 0 0 0 0 0 0 0