Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

18991244
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
2178
11429
63511
18866940
257912
311232
18991244

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและควารมโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจไปีงบประมาณ พ.ศ.2564