Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

14405514
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
1732
9947
11679
14328846
226981
321765
14405514

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและควารมโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจไปีงบประมาณ พ.ศ.2564