2588373
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
3490
5064
27941
2525901
95609
147576
2588373

ทต.บ้านข่า ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
เทศบาลตำบลบ้านข่า เร่งรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม มุ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ"

 

 1

 

นายนิมิต ทีสุกะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านข่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมชุมชนและการจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการ
“รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านข่า”
ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน
ประชาชนทั่วไป ตัวแทนครู หรือตัวแทนเด็กเยาวชนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านข่า จำนวน 120 คน
ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนตำบลบ้านข่าจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
แมลงนำโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย คือ การจัดการขยะ
ปัญหานี้ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นในเขตเมือง โดยแปรตามความเจริญและการขยายขนาดของเมือง
ซึ่งสภาพเศรษฐกิจ ยิ่งดีมากขึ้นเท่าไรปัญหาขยะก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้าง จึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อสะดวกในการจัดการ
เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย
ส่วนขยะรีไซเคิลก็รวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่
ส่วนขยะทั่วไปก็นำไปทิ้งหรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และตามหลักสุขาภิบาลต่อไป