นายกเทศมนตรีตำบลบ้านข่า
nakok.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รายงานผลการปฏิบัติงาน 55

 วารสารรายงานกิจการประจำปี 2555
สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงานใกล้เคียง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขต อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวาน164
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1898
mod_vvisit_counterเดือนนี้5462
mod_vvisit_counterก่อนเดือนนี้9428
mod_vvisit_counterทั้งหมด349475
Polls
เทศบาลตำบลบ้านข่า ควรปรับปรุง?
 

 

กองทุนสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านข่า (ออมสัจจะวันละบาท)

…………………………………………………………………

          สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ จากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านข่า เมื่อผ่านการออมสมทบอย่างสม่ำเสมอติดต่อกัน มูลค่าวันละ 1 บาท ไว้ที่กองทุน เมื่อครบ 6 เดือน (180 วัน) ขึ้นไปดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

              (1) กรณีสมาชิกคลอดบุตร สามารถคลอดบุตรได้ทุกสถานที่

- บุตรจะได้รับค่าทำขวัญ คนละ 500 บาท

- มารดาได้รับสวัสดิการเยี่ยมไข้จากกองทุน คืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ต่อครั้ง

(2) กรณีสมาชิกเจ็บป่วย (การนับเป็นวัน นับเฉพาะคืนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล)

- สมาชิกเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จะได้รับเยี่ยมไข้จาก กองทุน คืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี

- มีค่าพาหนะไปโรงพยาบาล 100 บาท/คน/ครั้ง (1 ปีไม่เกิน 5 ครั้ง)

ยกเว้น ได้รับบริการจากรถกู้ชีพฯ ของ เทศบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ นำส่งจะไม่ได้รับค่าพาหนะ

(3) กรณีสมาชิกกองทุนฯเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ดังนี้

- สมาชิกผ่านการออมสม่ำเสมอครบ 6 เดือน (180 วัน) ขึ้นไป ได้รับ 2,500 บาท

- สมาชิกผ่านการออมสม่ำเสมอครบ 12 เดือน (365วัน) ขึ้นไป ได้รับ 5,000 บาท

- สมาชิกผ่านการออมสม่ำเสมอครบ ครบ 2 ปี ทายาทรับค่าทำศพ 6,500- บาท

(4) สมาชิกออมสัจจะวันละบาท ตั้งแต่ แรกเกิด

ได้รับสิทธิประโยชน์บำนาญ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 300 บาท ในกรณีสมาชิกออมสัจจะวันละบาทที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพหรือบำนาญ ครบ 3 ปี ได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 300- บาท ครบ 6 ปี ได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 600- บาท ครบ 9 ปี ได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 900- บาทครบ 12 ปี ได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 1,200- บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

นายชัชวาล ยะภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านข่า 0813714259

หรือที่

ส.อ.สายันต์ ขจรเกตุ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านข่า

โทร 042-055254 โทร 089-8623543

 

* หมายเหตุ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

1 .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.เงินค่าสมัครสมาชิก 20 บาท ชำระครั้งเดียว

4.เงินสัจจะออมทรัพย์วันละบาท 1 เดือน

 

ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า

(ออมสัจจะวันละบาท)  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

พ.ศ.2553

 

                โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ชุมชน  มีการรวมทุนชุมชนอย่างเป็นองค์กรรวมเป็นระบบสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น  เพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ไปสู่การจัดสวัสดิการภาคประชาชนได้ความต้องการของสมาชิก  โดยการให้สิทธิประโยชน์  ด้านสวัสดิการกับสมาชิกทุกคนทุกอายุ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยสมาชิกออมสมทบวันละ  1  บาท  เพื่อสวัสดิการชุมชนเป็นไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม  บรรลุตามวัตถุประสงค์อาศัยตามอำนาจตามกฎหมายมาตรา 20 (6) แห่งราชกฤษฎีกา  จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหาร  กองทุนสวัสดิการชุมชน  จึงออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ว่าด้วยการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า   ดังนี้

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า  

           (ออมสัจจะวันละบาท)

ข้อ 2.  ระเบียบนี้  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3.  คำนิยาม

                ระเบียบ หมายถึง ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

                สมาชิกหมายถึง สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

          สวัสดิการหมายถึง สวัสดิการด้านการเกิด   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ    เจ็บป่วย    ตาย    การศึกษา ฯลฯ

                        คณะกรรมการฝ่ายบริหารหมายถึง คณะกรรมการฝ่ายบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

                อนุคณะกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และฝ่ายการติดตามประเมินผลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   หรือคณะกรรมการอื่นๆที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

ข้อ 4.  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า   

(1)  เพื่อให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูล ของพี่น้องสมาชิกและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างขวัญ  

       กำลังใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

(2)  ดำเนินการจัดสวัสดิการพื้นฐาน ให้แก่สมาชิกกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชน               ตำบลบ้านข่า

(3)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการของชุมชนหมู่บ้าน และเชื่อมโยงเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบล  เพื่อสร้างพลังร่วมของภาคชุมชนในการพัฒนาระบบสวัสดิการจากฐานราก

(4)  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก  และเป็นหลักประกันสำหรับผู้นำชุมชน ที่อุทิศตนเองทำงานเพื่อส่วนรวม

                ข้อ 5.  แหล่งที่มาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า    

                                (1)  เงินจากสมาชิกออกมวันละ 1 บาท  สมทบเป็นรายเดือน (1 ปี 365 บาท)

                                (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐ

                                (3)  เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                (4)  เงินดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนสวัสดิการ

                                (5)  เงินบริจาค  หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนได้รับ  โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

ข้อ 6.  สมาชิกกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า มี 2 ประเภท

(1)  บุคลธรรมดา 

(2)  กลุ่มองค์กรชุมชน

  ซึ่งมีภูมิลำเนา  อยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

            ข้อ 7.  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า     

 (1)  มีสัญชาติไทย

(2)  มีภูมิลำเนา  อยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

                ข้อ 8.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า  

(1)  ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก  ได้ที่ฝ่ายทะเบียนประจำตำบลและฝ่ายทะเบียนประจำ 

ชุมชน (หมู่บ้าน)  และค่าสมัครรายละ 20 บาท  และเมื่อได้จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิกฯแล้วจะเรียกคืนไม่ได้   ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(2)  ผู้สมัครรายหนึ่ง ๆ จะต้องออมเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน

       ตำบลบ้านข่าอย่างสม่ำเสมอมูลค่าวันละ 1 บาท  (1 ปี  365 บาท)   

 (3)  สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ  ต่อเมื่อผ่านการออมสมทบทุน  อย่างสม่ำเสมอ   

       ติดต่อกัน  อย่างน้อย 6 เดือน (180 วัน)นับตั้งแต่วันสมัคร

(4)  ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่านี้แล้ว จะได้ 

       ส่งรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ

       (พอสช.) สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีสิทธิขึ้นทะเบียนได้ 1 บัญชีเท่านั้น

                ข้อ 9.  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ         

                                (1)  ตาย

                                (2)  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า

                                  และได้รับอนุมัติจากประธานดำเนินการแล้ว

(3)  ให้ออกเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อ 7 หรือ  

       แสดงข้อความเท็จ  หรือปกปิดความจริง  จนทำให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนการจัด 

       สวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า 

(4)  สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า

       มากกว่า 1 ชุมชน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ 8

 

ข้อ 10.  ผู้ที่ขาดการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ 9 (2) อาจยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้  แต่ทั้งนี้

             ต้องเป็นผู้ขาดจากเป็นสมาชิกกองทุนฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  1 ปี

 

ข้อ 11.  สมาชิกออมสัจจะวันละบาท ต้องส่งเงินออมภายในวันที่ 1 4 ของทุกเดือน ต่อคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน และคณะกรรมการนำส่งเงินให้เหรัญญิกทุกวันที่  5 ของทุกเดือนหากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นทุกวันทำการแรกนับจากวันหยุดนั้น

 

                                ประเภทของการจัดสวัสดิการ

ข้อ 12.  สวัสดิการที่มีสมาชิกพึงมีสิทธิ์ได้รับ  มี  8  ประเภท   ดังต่อไปนี้

(1)  สวัสดิการด้านการเกิด                                               

(2)  สวัสดิการด้านส่งเสริมพุทธศาสนา

                (3)  สวัสดิการด้านส่งเสริมประเพณี                             

(4) สวัสดิการแก่ : บำนาญชีวิต

                (5) สวัสดิการด้านการเจ็บป่วย

                (6) สวัสดิการตาย : ช่วยเหลือด้านการจัดการงานศพ

                (7) สวัสดิการผู้ประสบอุบัติภัย

                (8) สวัสดิการการศึกษา

 

                                การจ่ายเงินสวัสดิการ

ข้อ 13.  ในกรณีการเกิด 

(1)       สมาชิกคลอดบุตร ได้รับเงินรับขวัญครั้งละ 500 บาท

(2)       บุตรสมาชิกที่คลอดโดยปลอดภัย ได้รับเงินรับขวัญคนละ 500 บาท

                และให้ได้รับเงินในสถานพยาบาล  หรือสถานพยาบาลอันเนื่องจากการคลอดบุตรนั้น  คืนละ  100- บาท พร้อมคนเฝ้า คืนละ 100-บาท จำนวนไม่เกิน 1 คนทั้งนี้จะจ่ายให้สตรีผู้คลอดบุตร  และคนเฝ้าไข้ไม่เกิน 10 วันต่อปี (คนเฝ้าไม่เป็นสมาชิกก็ได้)

ข้อ 14  การส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                สมาชิกบรรพชาอุปสมบท (บวชพระ) ได้รับเงินผูกแขนคนละ 1,000 บาท

ข้อ 15.  สวัสดิการส่งเสริมประเพณี

                สมาชิกแต่งงานถูกต้องตามประเพณี ได้รับเงินผูกแขนคนละ 1,000 บาท

 

ข้อ 16.  )  (1) สวัสดิการแก่ : บำนาญชีวิต
ผู้สูงอายุ (อายุครบ
60 ปีบริบูรณ์) เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงินรายปี ปีละ 500 บาท                            

ข้อ 17.  ) สวัสดิการเจ็บป่วย : ช่วยเหลือระหว่างรักษาพยาบาล

                สมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

(1)       ได้รับเงินช่วยเหลือคืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 5 คืนต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

(2)       สมาชิกประสบอุบัติเหตุจนได้รับความพิการทุกกรณี พิจารณาจ่ายให้คนละ 2,000 บาทต่อคนต่อปี (ทั้งนี้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่ามีความพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ)

                ข้อ 18. ) สวัสดิการตาย : ช่วยเหลือด้านการจัดการงานศพ

                   กรณีอุบัติเหตุ                    ทายาทรับค่าทำศพ 2,500- บาท

                                ครบ  6   เดือน                     ทายาทรับค่าทำศพ  2,500- บาท

                                ครบ  1   ปี                            ทายาทรับค่าทำศพ  5,000- บาท

ครบ  2   ปี                            ทายาทรับค่าทำศพ  5,500- บาท

ครบ  3  ปี                              ทายาทรับค่าทำศพ  6,000- บาท

ครบ  4   ปี                            ทายาทรับค่าทำศพ  6,500- บาท

ครบ  5   ปี                            ทายาทรับค่าทำศพ  7,000- บาท

ทุกกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับพวงหรีดวางหน้าศพในนามกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า

                ข้อ 19. ) สวัสดิการผู้ประสบอุบัติภัย : ช่วยเหลืออุบัติภัย (ภัยธรรมชาติ)
                               
สมาชิกที่มีครอบครัวที่ประสบอุบัติภัย คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นรายครอบครัวตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินครัวเรือน 2,000  บาทต่อปี

ข้อ 20.  )   สวัสดิการด้านการศึกษา   เยาวชนที่เป็นสมาชิก   หรือ  บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  (เฉพาะภาคปกติ)

(1)       ให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิกทุกคน โดยพิจารณาทุนการศึกษาดัง ต่อไปนี้

       เกรด ไม่เกิน 2.50 ให้ทุนการศึกษาเทอมละ 300 บาท

       เกรด ตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป ให้ทุนการศึกษาเทอมละ 500 บาท

          ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านข่า

1. นายชัชวาล   ยะภักดี                                                     นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านข่า

2. นายสหพล  ยะภักดี                                                       รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านข่า

3. นายดนุพล  ทีสุกะ                                                         รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านข่า

4. นายดิฐพงษ์   ตาระบัตร                                                ปลัดเทศบาลตำบลบ้านข่า 

                                คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

ข้อ 19.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารประกอบด้วยบุคคล   ดังต่อไปนี้

                (1)          นาย นิกร   คำใบ                               ประธานกองทุนสวัสดิการฯ

                (2)          นายนารี   ประสงค์ดี                        รองประธานฯ

                (3)          นายธีระ   แก้วชาลุน                      ประชาสัมพันธ์

          (4)          นายสิทธิ์   คะปัญญา                         กรรมการ

                (5)          นายพงศักดิ์   รักสวัสดิ์                      กรรมการ

                (6)          นายณัฐพงษ์   ขันทะชา                    กรรมการ

                (7)          นายวัชระ   ไชยเทศ                          กรรมการ

                (8)          นายอเนก   ประสงค์ดี                       กรรมการ

                (9)          นางบัวลา   ประสงค์ดี                       กรรมการ

                (10)        น.ส.อรุณ   อุปทุม                              กรรมการ

                (11)        นายสนอง   วงค์คำ                            กรรมการ

                (11)        น.ส.ธรันยา   วงค์คำ                         กรรมการ

                (12)     นายวีระชัย   บุญหล้า                        กรรมการ

                (13)     นายหนูปาน   ไชยเทศ                      กรรมการ

                (14)     นายพรชัย   จุลขันธ์                           กรรมการ

                (15)     นายศุภฤกษ์    ทีสุกะ                         กรรมการ

                (16)     นายธงชัย   ณีละกุล                           กรรมการ

                (17)        นายทัน   สิงห์งอย                             กรรมการ

                (18)        นายอิทธิกร   คำใบ                            กรรมการ

                (19)        นายปรีดา   ขันทะชา                         กรรมการ

                (20)        นายเสรีภูมิ   ประสงค์ดี                    กรรมการ

                (21)        นายชัยสิทธิ์   คำเกษ                          กรรมการ

                (22)        นายเพียร   ไชยเทศ                           กรรมการ

                (23)        นายประทวน   ขันทะชา                  กรรมการ

                (24)        นายประสิทธิ์   คะลีล้วน                  กรรมการ

                (25)        นายบุญเรียบ   เพชรโสภา               กรรมการ

          (26)       นายสงวน   เหง้าละคร                  กรรมการ

                (27)        นายกลไกร   คะปัญญา                     เหรัญญิก

                (28)        ส.อ.สายันต์   ขจรเกตุ                       กรรมการและเลขานุการ

                (29)        นายสุชาติ   งามสนิท                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 20.   คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

                                (1)  มีสัญชาติไทย

                                (2)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านข่า

                                (3)  เป็นบุคลล้มละลาย

(4)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้สามารถ

 

ข้อ 21.   ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  มีวาระในการดำรงตำแหน่ง   5  ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ          

                     แต่งตั้ง      และทำหน้าที่บริหารจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่

 

ข้อ 22.   คณะกรรมการฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่   พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และ 

         ดำเนินการบริหารงานของกองทุนฯ ให้สำเร็จลุล่วงในด้านต่างๆ  และมีหน้าที่พิจารณา    

               จ่ายเงินเพิ่มเติมในการที่สมาชิกร้องขอเป็นรายๆไปตามแต่เห็นสมควร   และสามารถออก

         หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุนฯ โดยไม่ขัดต่อข้อระเบียบนี้

 

บทเฉพาะกาล

 

                ระเบียบนี้   สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารมีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเป็นจริง ตามความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินที่มีอยู่ และเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ

                    

ประกาศ ณ วันที่    1  ตุลาคม  2553       

 

ลงชื่อ

   (นายนิกร   คำใบ)

ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านข่า

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 กรกฏาคม 2011 เวลา 02:25 น.)

 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านข่า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

หนังสือพิมพ์