นายกเทศมนตรีตำบลบ้านข่า
nakok.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รายงานผลการปฏิบัติงาน 55

 วารสารรายงานกิจการประจำปี 2555
สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงานใกล้เคียง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขต อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวาน215
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1010
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1898
mod_vvisit_counterเดือนนี้5063
mod_vvisit_counterก่อนเดือนนี้9428
mod_vvisit_counterทั้งหมด349076
Polls
เทศบาลตำบลบ้านข่า ควรปรับปรุง?
 

งานสวัสดิการสังคม
     อำนาจหน้าที่
          - เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
          - เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
          - เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด
          - เกี่ยวกับการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
          - เกี่ยวกับการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ
          - เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     กิจกรรมที่ให้บริการ
          1.ด้านสังคมสงเคราะห์
          2.ด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน
          3.ด้านการส่งเสริมอาชีพ
          4.ด้านการส่งเสริมกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน         

   1. ด้านสังคมสงเคราะห์
           - ด้านเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
           - การจัดหาที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส (หนึ่งชุมชน หนึ่งสร้างหนึ่งซ่อม)
           - การจัดหาถุงยังชีพ/เครื่องกันหนาวสำหรับผู้ด้อยโอกาส
           - การสงเคราะห์ครอบครัวและช่วยเหลือเป็นครั้งคราว
                 เอกสารประกอบ
                    -  แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ
                    -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน    1   ฉบับ
                    -  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน    1   ฉบับ
                    -  หนังสือรับรองจองจากทางโรงพยาบาล ( ในกรณีคนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์)
                    -  รายงานการประชุมประชาคม (ในกรณีมีการคัดเลือก)
    2. ด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน
           -  มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
           -  มอบทุนการศึกษาตามโครงการบุตรผู้มีรายได้น้อย
                เอกสารประกอบ
                    - แบบขอรับทุนการศึกษา
                    - สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน     1 ฉบับ
                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ) จำนวน 1 ฉบับ
                    - สำเนาระเบียนผลการเรียน
                    - หนังสือรับรองจากสถานศึกษา / ผู้นำชุมชน
                       ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ    ภายใน     1    วัน
                               ค่าธรรมเนียม                -     บาท
    3.ด้านการส่งเสริมอาชีพ
        - การส่งเสริมการตลาด
        - การพัฒนาทักษะฝีมือและการเรียนรู้
             กรณีบุคคล 
                  แบบคำร้อง
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน      1        ฉบับ
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน      1        ฉบับ
                 - รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ   จำนวน      1         ชุด
          กรณีกลุ่มอาชีพ
          แบบคำร้อง
                   - รายงานการประชุมกลุ่ม
                   - รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ  จำนวน     1       ชุด
                      ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ            ภายใน      1       วัน
                                           ค่าธรรมเนียม     -          บาท

4. ด้านการส่งเสริมกิจกรรม  การพัฒนาเด็กและเยาวชน
          -การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
          -การแนะนำให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

ประมวลภาพกิจกรรมงานสวัสดิการสังคม

การอบรมชี้แจง จปฐ ปี2554

             เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.53 ที่ผ่านมาทางอำเภอศรีสงครามได้ส่งหนังสือขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านข่า เพื่อดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2554 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ปี2554

             โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรี นายสหพล  ยะภักดี ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้รับการอบรมเป็นอาสาสมัครที่ทางเทศบาลได้ทำการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 54 ในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากทางอำเภอ เป็นนักพัฒนาชุมชน อำเภอศรีสงครามมาให้ความรู้อีกด้วย 

-           การรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

                ด้วย มีราษฎรในพื้นที่ของท่าน ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ซึ่งเป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 (12) เรื่องการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

                เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 53 ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า นำโดยท่านปลัด นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร พร้อมเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นายสิบเอกสายันต์  ขจรเกตุ และนักวิชาการเกษตร นายสุชาติ งานสนิท ออกปฏิบัติหน้าที่มอบเงินค่าจัดการศพผู้สุงอายุที่เสียชีวิตแล้วให้กับญาติในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านข่าจำนวน 10 ราย

 

-           บรรยากาศจ่ายเบี้ยยังชีพ

             เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในตำบลบ้านข่า จำนวน 606 โดยประมาณ แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 521 คน และผู้พิการ 85 คน รวมจำนวนเงิน 30300 บาท แยกเป็น หมู่ที่ 1 จำนวน 90 คน ผู้พิการ 23 คน หมู่ที่ 2 จำนวน 142 คน ผู้พิการ 15 คน หมู่ที่ 9 จำนวน 114 คน ผู้พิการ 23 คน หมู่ที่ 10 จำนวน 90 ผู้พิการ  11 คน หมู่ที่ 12 จำนวน 85 ผู้พิการ 13 คน  ในการจ่ายเบี้ยครั้งนี้ มีคุณลำดวน ทีสุกะ นักบริหารงานกองคลัง ระดับ 7 เป็นผู้ควบคุมการจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงานในเทศบาลตำบลบ้านข่าช่วยกันแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มายืนรอรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้อย่างหนาแน่น

-           ศึกษาดูงานศรษฐกิจพอเพียงบ้านภู อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร

-           อบรม ศักยภาพให้กับกลุ่มสตรี

-           อบรม กลุ่มอาชีพ

-           บ้านผู้สูงอายุ

-           โครงการอบรมเด็กและเยาวชน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2013 เวลา 07:37 น.)

 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านข่า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

หนังสือพิมพ์